SCHOOLREGLEMENT: 01 Engagementsverklaring

Afdrukken

WETTELIJKE BEPALINGEN

1. ENGAGEMENTSVERKLARING

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten.

Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren.

1.1. Intense samenwerking met de ouders

We kiezen voor een intense samenwerking omdat we partners zijn in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van de school. 
Eind augustus word je uitgenodigd naar een kennismakingsmoment met de nieuwe leerkracht. In september - oktober volgt een uitgebreide informatieavond in elke klas. Je leert er de specifieke
werking van dit jaar, die klas kennen. 

We willen u op de geregelde tijden informeren over de evolutie en groeimogelijkheden van uw kind. Dat doen we schriftelijk via het groeirapport en vanaf eind derde leerjaar via het semesterrapport.

We organiseren geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact kan aanwezig zijn, kan een gesprek
aanvragen op een ander moment.
Wij verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact.
Wij engageren ons om te zoeken naar een alternatief overlegmoment als je echt niet op de geplande oudercontactmomenten kan aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak, dan verwachten we dat je contact met ons opneemt. Je kan op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind, de zorgcoördinator, de directeur.
Wij engageren ons om in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

1.2. Aanwezig zijn op school en op tijd komen

De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar.
Daartoe moeten wij de afwezigheden van je kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat je ons verwittigt bij afwezigheid van je kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden.
Je kunt je niet onttrekken aan deze begeleiding. Na tien halve dagen problematische afwezigheid openen wij samen met het CLB een dossier en wordt een begeleidingsplan opgesteld.

1.3. Leerlingenbegeleiding

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen.

Dit doen we door

De school kiest er voor om zicht te krijgen op de overgang tussen derde kleuter en eerste leerjaar door dit voor elk kind in kaart te brengen via eigen observaties en soms via de Toetertest.
Soms worden er ook testen afgenomen door het CLB. Hiervoor wordt toestemming van de ouders gevraagd.

De evolutie van elk kind wordt bijgehouden in ons kindvolgsysteem, leerlingvolgsysteem.

Op een oudercontact worden ouders ingelicht over hoe de begeleiding van hun kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van jou als
ouder verwachten.
Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

1.4. Positief engagement ten aanzien van het Nederlands

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij, als school, engageren er
ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken
en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan onder meer door :

1.5. Respect voor de cultuur en de lessen Katholieke godsdienst

Als school tonen we interesse en respect voor de cultuur en taal van de ouders. Anderzijds verwachten we van jullie, ouders, respect voor onze cultuur en voor de lessen Katholieke godsdienst. Vanuit wederzijds respect gaan we graag in dialoog met elkaar.