GROEIENenBLOEIEN

SCHOOLVISIE

Schoolvisie2

In onze gezellige, hartelijke school willen we graag kinderen volop tot groei en bloei zien komen op vele vlakken. Daarom willen we aan ieder kind zoveel mogelijk kansen geven vanuit een groot respect voor ieders eigenheid. We streven ernaar dat ieder kind, maar ook elke ouder en elk personeelslid zich hier ‘goed voelt’. Zo willen we het beste in iedereen naar boven halen.

De bloei is het doel, niet het soort bloem.

Je mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn;
en je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.

(Anna Terruwe)

LEREN: EEN KWALITEITSVOL AANBOD

Via het leren gaat voor de kinderen een wereld open en komen ze zelf tot groei en ontplooiing. We willen daarom een zo breed mogelijke basis meegeven waarbij alle talenten en intelligenties aan bod komen. Daarom zoeken we naar de beste aanpak en de gepaste leermethodes om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Zo willen we leerkansen en groeikansen geven in een veilige leeromgeving en een positief leer- en leefklimaat.

VERBONDENHEID

We weten dat we groeien en bloeien dankzij de anderen. We zijn ervan overtuigd dat we meer kunnen bereiken door op een positieve manier samen te werken, in klas én daarbuiten. Op school leren kinderen samenleven door rekening te houden met elkaar. We hechten groot belang aan respectvol omgaan met elkaar, op alle vlakken en met alle mensen. Daarom organiseren we o.m. activiteiten die verbondenheid stimuleren en de sociale vaardigheden bevorderen.

We werken aan de samenhorigheid door inspraakmomenten, groepsopdrachten en samenwerking rond thema’s en projecten allerhande. We leren kinderen elkaar te helpen bij taken of vaardigheden waarin men zelf goed is en de ander iets minder.

We streven ook naar een duidelijke en open communicatie met de ouders door regelmatige oudercontacten, informatieavonden en zeker ook spontane contacten.

We willen open staan voor en kwaliteitsvol samenwerken met andere organisaties en netwerken dichtbij en veraf.

Via concrete acties willen we kinderen verbondenheid laten voelen met moeder aarde en we leren ze hieromtrent duurzame keuzes maken.

ZORG

We weten dat mensen openbloeien door zorgzaamheid en respect. De kinderen worden daarom met de grootst mogelijke Zorg omringd.

Een goede werksfeer en een positief klas- en schoolklimaat zijn daarbij de uitgangspunten. We bevestigen wat goed gaat en bespreken waaraan gewerkt kan worden.

Door het organiseren van verschillende werkvormen en differentiatie komt elk kind aan bod en bieden we ‘Zorg op maat’

Via interne overlegmomenten en in samenwerking met de zorgcoördinator zoeken we met alle betrokkenen naar de juiste aanpak voor elk kind: de juiste voedingsstof om de groei en bloei van elk kind te stimuleren.

CREATIVITEIT

We willen de creativiteit van de kinderen stimuleren en hen kansen geven om zich op hun eigen manier en met hun eigen talenten uit te drukken. In ons aanbod laten we ruimte om creatief en ondernemend te denken. Via een rijk muzisch aanbod, projecten en uitstappen laten we kinderen proeven van onze cultuur en van andere culturen.

GEZOND

Kinderen groeien en bloeien naar lichaam én naar geest. Daarom willen we dat kinderen via de school zorg leren dragen voor het eigen lichaam en weerbaar leren worden in onze samenleving. We promoten gezonde voeding en een gezonde levensstijl.

We willen gebruikmaken van de groene en rustige ligging van de school. Ook de ruime speelplaatsen én een bewust gekozen aanbod (tijdens de lessen en als naschoolse activiteiten) bieden veel mogelijkheden voor beweging, sport en ontspanning.

VERDIEPING

Groeien en bloeien staan niet los van diepgang in het leven. In ons Christelijk geloof en spiritualiteit vinden we inspiratie voor een zinvol en waardevol leven. Via rituelen, vieringen en solidariteitsacties proberen we zin en diepgang te geven aan het samenleven.

LEER- EN LEEFGEMEENSCHAP

We willen een warme en rijke leer- en leefgemeenschap vormen aan de Spoorwegstraat samen met leerlingen, leerkrachten, opvoeders, alle schoolpersoneel, directeur, CLB-medewerkers, externe therapeuten, sympathisanten, …

Ons project kan maar zijn voedingsbodem vinden als ouders hier achterstaan en van harte samenwerken met de school om dit te bereiken.

De ouderraad en de verschillende gelegenheden waarbij ouders op school worden uitgenodigd, zijn rijke mogelijkheden. Het helpt heel veel als ouders positief staan tegenover de school en de leerkrachten, en hen steunen in het realiseren van dit project.

MAALTIJD

brieven mod3

document


SINT-LODEWIJKSCOLLEGE      Spoorwegstraat 250      8200 Brugge    tel: 050 39 45 93    info@baslos.be    Ligging